รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/06/20 - 15:57
2สนง.พลังงานจังหวัด 29/06/20 - 16:00
3สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 29/06/20 - 16:03
4สนง.จัดหางานจังหวัด 29/06/20 - 16:12
5กศน. 29/06/20 - 16:15
6สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/06/20 - 16:18
7สถานพินิจฯ 29/06/20 - 16:18
8สนง.คุมประพฤติ 29/06/20 - 16:20
9โครงการชลประทาน 29/06/20 - 16:24
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/06/20 - 16:25
11สนง.โยธาธิการฯ 29/06/20 - 16:28
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/06/20 - 16:29
13สนง.เกษตรจังหวัด 29/06/20 - 16:37
14สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/06/20 - 16:40
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/06/20 - 16:40
16สนง.ประมงจังหวัด 29/06/20 - 16:58
17เรือนจำจังหวัด 29/06/20 - 17:05
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/06/20 - 08:42
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/06/20 - 08:57
20สนง.แรงงานจังหวัด 30/06/20 - 09:01
21สนง.ขนส่งจังหวัด 30/06/20 - 09:07
22สรรพสามิตพื้นที่ 30/06/20 - 09:08
23สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/06/20 - 09:15
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/06/20 - 09:22
25สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/06/20 - 09:31
26สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/06/20 - 09:33
27สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/06/20 - 09:37
28สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/06/20 - 09:56
29สนง.ที่ดินจังหวัด 30/06/20 - 10:07
30กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 30/06/20 - 10:24
31สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/06/20 - 11:37
32สรรพากรพื้นที่ 30/06/20 - 13:25
33ธนารักษ์พื้นที่ 30/06/20 - 13:47
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/06/20 - 14:29
35สนง.ท่องเที่ยวฯ 30/06/20 - 14:42
36สนง.สถิติจังหวัด 30/06/20 - 15:22
37สนง.บังคับคดี 30/06/20 - 17:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน