รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 30/06/20 - 14:48
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/06/20 - 14:51
3โครงการชลประทาน 30/06/20 - 14:57
4สนง.โยธาธิการฯ 30/06/20 - 15:02
5สนง.เกษตรจังหวัด 30/06/20 - 15:12
6สนง.พลังงานจังหวัด 30/06/20 - 15:15
7สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/06/20 - 15:25
8สนง.เกษตรจังหวัด 30/06/20 - 15:30
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/06/20 - 15:48
10สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/06/20 - 16:02
11สนง.ประมงจังหวัด 30/06/20 - 17:13
12สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 01/07/20 - 08:35
13สนง.ท่องเที่ยวฯ 01/07/20 - 09:10
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/07/20 - 09:29
15สนง.พาณิชย์จังหวัด 01/07/20 - 09:37

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน