รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/07/20 - 13:25
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 17/07/20 - 14:16
3สนง.เกษตรจังหวัด 20/07/20 - 08:09
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 20/07/20 - 10:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน