รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/07/20 - 17:17
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 17/07/20 - 17:32
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 19/07/20 - 12:44
4สนง.เกษตรจังหวัด 20/07/20 - 08:05
5สนง.พลังงานจังหวัด 20/07/20 - 08:13
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 20/07/20 - 08:26
7สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 20/07/20 - 08:28
8สรรพากรพื้นที่ 20/07/20 - 08:34
9สนง.ขนส่งจังหวัด 20/07/20 - 08:37
10สนง.ที่ดินจังหวัด 20/07/20 - 08:39
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/07/20 - 08:41
12สนง.สถิติจังหวัด 20/07/20 - 08:48
13สนง.แรงงานจังหวัด 20/07/20 - 08:49
14สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 20/07/20 - 08:50
15โครงการชลประทาน 20/07/20 - 08:50
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 20/07/20 - 08:59
17สนง.สหกรณ์จังหวัด 20/07/20 - 09:01
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 20/07/20 - 09:06
19สนง.โยธาธิการฯ 20/07/20 - 09:11
20สนง.ประมงจังหวัด 20/07/20 - 09:25
21สนง.สาธารณสุขจังหวัด 20/07/20 - 09:26
22สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 20/07/20 - 09:27
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 20/07/20 - 09:28
24สนง.ทางหลวงชนบท 20/07/20 - 09:30
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 20/07/20 - 09:32
26สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/07/20 - 09:33
27สนง.จัดหางานจังหวัด 20/07/20 - 09:34
28กศน. 20/07/20 - 09:35
29สนง.คุมประพฤติ 20/07/20 - 09:44
30สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 20/07/20 - 10:20
31สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 20/07/20 - 10:21
32สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/07/20 - 10:32
33สรรพสามิตพื้นที่ 20/07/20 - 10:39
34ธนารักษ์พื้นที่ 20/07/20 - 10:52
35สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 20/07/20 - 11:47
36เรือนจำจังหวัด 20/07/20 - 14:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน