รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/07/20 - 12:36
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 20/07/20 - 12:41
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 20/07/20 - 12:54
4สรรพากรพื้นที่ 20/07/20 - 12:57
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 20/07/20 - 12:57
6สนง.พลังงานจังหวัด 20/07/20 - 13:04
7สนง.ขนส่งจังหวัด 20/07/20 - 13:04
8สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 20/07/20 - 13:05
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 20/07/20 - 13:11
10สนง.ประมงจังหวัด 20/07/20 - 13:11
11สนง.เกษตรจังหวัด 20/07/20 - 13:18
12สถานพินิจฯ 20/07/20 - 13:18
13โครงการชลประทาน 20/07/20 - 13:21
14สนง.จัดหางานจังหวัด 20/07/20 - 13:21
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 20/07/20 - 13:29
16สนง.โยธาธิการฯ 20/07/20 - 13:30
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 20/07/20 - 13:32
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 20/07/20 - 13:32
19สนง.คุมประพฤติ 20/07/20 - 13:33
20กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 20/07/20 - 13:39
21กศน. 20/07/20 - 13:40
22สนง.ที่ดินจังหวัด 20/07/20 - 13:44
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/07/20 - 13:53
24สนง.สหกรณ์จังหวัด 20/07/20 - 14:00
25สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/07/20 - 14:02
26สรรพสามิตพื้นที่ 20/07/20 - 14:07
27สนง.แรงงานจังหวัด 20/07/20 - 14:13
28สนง.บังคับคดี 20/07/20 - 14:13
29สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 20/07/20 - 14:19
30เรือนจำจังหวัด 20/07/20 - 14:21
31สนง.สถิติจังหวัด 20/07/20 - 14:28
32สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 20/07/20 - 14:41
33สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 20/07/20 - 14:42
34สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 20/07/20 - 14:42
35สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 20/07/20 - 15:08
36สนง.คลังจังหวัด 20/07/20 - 16:23
37สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 20/07/20 - 18:45
38สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 21/07/20 - 10:55
39สนง.พาณิชย์จังหวัด 21/07/20 - 11:37

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน