รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 20/07/20 - 14:12
2สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 20/07/20 - 14:18
3สนง.สถิติจังหวัด 20/07/20 - 14:24
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/07/20 - 15:57
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/07/20 - 16:09
6สนง.คลังจังหวัด 20/07/20 - 16:19
7สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 20/07/20 - 18:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน