รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สถิติจังหวัด 21/07/20 - 14:59
2สนง.คลังจังหวัด 21/07/20 - 15:00
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 21/07/20 - 15:38
4สนง.ที่ดินจังหวัด 21/07/20 - 15:45
5สนง.บังคับคดี 22/07/20 - 11:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน