รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 21/07/20 - 16:27
2สนง.สถิติจังหวัด 21/07/20 - 16:31
3สนง.พลังงานจังหวัด 21/07/20 - 16:34
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 21/07/20 - 16:35
5ธนารักษ์พื้นที่ 21/07/20 - 16:35
6สรรพสามิตพื้นที่ 21/07/20 - 16:43
7สรรพากรพื้นที่ 21/07/20 - 16:44
8สนง.เกษตรจังหวัด 21/07/20 - 16:51
9สนง.ที่ดินจังหวัด 21/07/20 - 16:55
10สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 21/07/20 - 16:57
11เรือนจำจังหวัด 21/07/20 - 17:01
12สนง.คลังจังหวัด 21/07/20 - 17:25
13สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 21/07/20 - 18:21
14โครงการชลประทาน 22/07/20 - 08:03
15สถานพินิจฯ 22/07/20 - 08:16
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/07/20 - 08:17
17สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/07/20 - 08:29
18สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/07/20 - 08:30
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/07/20 - 08:31
20สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 22/07/20 - 08:40
21สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22/07/20 - 08:42
22สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/07/20 - 08:45
23สนง.ขนส่งจังหวัด 22/07/20 - 09:09
24สนง.สหกรณ์จังหวัด 22/07/20 - 09:12
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 22/07/20 - 09:12
26สนง.จัดหางานจังหวัด 22/07/20 - 09:14
27สนง.โยธาธิการฯ 22/07/20 - 09:15
28สนง.คุมประพฤติ 22/07/20 - 09:31
29สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 22/07/20 - 09:34
30สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/07/20 - 09:41
31สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/07/20 - 10:02
32กศน. 22/07/20 - 10:14
33สนง.ทางหลวงชนบท 22/07/20 - 10:16
34สนง.พาณิชย์จังหวัด 22/07/20 - 10:45
35สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22/07/20 - 11:22
36สนง.บังคับคดี 22/07/20 - 11:29
37สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 22/07/20 - 16:38
38สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/07/20 - 16:47

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน