รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/07/20 - 15:07
2สนง.จัดหางานจังหวัด 22/07/20 - 15:19
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/07/20 - 15:19
4สนง.คลังจังหวัด 22/07/20 - 15:23
5สนง.คุมประพฤติ 22/07/20 - 15:25
6สรรพสามิตพื้นที่ 22/07/20 - 15:32
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22/07/20 - 15:45
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/07/20 - 15:48
9สถานพินิจฯ 22/07/20 - 15:49
10สพม.19 22/07/20 - 15:59
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 22/07/20 - 16:04
12สรรพากรพื้นที่ 22/07/20 - 16:15
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 22/07/20 - 16:26
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 22/07/20 - 16:34
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/07/20 - 16:54
16เรือนจำจังหวัด 22/07/20 - 17:04
17สนง.ขนส่งจังหวัด 23/07/20 - 08:34
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 23/07/20 - 09:56
19สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 23/07/20 - 13:09

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน