รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/07/20 - 15:15
2สนง.โยธาธิการฯ 22/07/20 - 15:16
3สนง.จัดหางานจังหวัด 22/07/20 - 15:16
4สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/07/20 - 15:20
5สนง.คุมประพฤติ 22/07/20 - 15:26
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/07/20 - 15:33
7โครงการชลประทาน 22/07/20 - 15:34
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 22/07/20 - 15:39
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/07/20 - 15:41
10สรรพสามิตพื้นที่ 22/07/20 - 15:43
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/07/20 - 15:45
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22/07/20 - 15:45
13สถานพินิจฯ 22/07/20 - 15:48
14สนง.พลังงานจังหวัด 22/07/20 - 15:54
15สนง.เกษตรจังหวัด 22/07/20 - 15:58
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/07/20 - 16:00
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 22/07/20 - 16:05
18สนง.สหกรณ์จังหวัด 22/07/20 - 16:27
19สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 22/07/20 - 16:27
20สนง.สถิติจังหวัด 22/07/20 - 16:30
21สรรพากรพื้นที่ 22/07/20 - 16:30
22สนง.ประมงจังหวัด 22/07/20 - 16:36
23เรือนจำจังหวัด 22/07/20 - 17:04
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 23/07/20 - 08:31
25สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 23/07/20 - 08:46
26สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 23/07/20 - 09:10
27สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 23/07/20 - 09:52
28กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 23/07/20 - 10:20
29สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 23/07/20 - 10:32
30สนง.ที่ดินจังหวัด 23/07/20 - 10:39
31สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/07/20 - 12:46
32สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 23/07/20 - 13:10
33ธนารักษ์พื้นที่ 23/07/20 - 13:14
34กศน. 23/07/20 - 14:02
35สนง.ขนส่งจังหวัด 23/07/20 - 14:21
36สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 23/07/20 - 14:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน