รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 22/07/20 - 16:33
2สนง.โยธาธิการฯ 23/07/20 - 09:01
3สนง.จัดหางานจังหวัด 23/07/20 - 10:15
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/07/20 - 12:46
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 23/07/20 - 14:36
6สนง.ที่ดินจังหวัด 29/07/20 - 10:16

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน