รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/07/20 - 15:55
2สนง.โยธาธิการฯ 24/07/20 - 16:07
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/07/20 - 16:08
4โครงการชลประทาน 24/07/20 - 16:28
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/07/20 - 16:39
6สนง.คลังจังหวัด 24/07/20 - 16:57
7สนง.คลังจังหวัด 24/07/20 - 16:57
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/07/20 - 17:54
9สนง.ทางหลวงชนบท 29/07/20 - 09:06
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/07/20 - 09:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน