รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สหกรณ์จังหวัด 24/07/20 - 15:47
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/07/20 - 15:56
3สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 24/07/20 - 16:01
4โครงการชลประทาน 24/07/20 - 16:28
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/07/20 - 16:39
6สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 24/07/20 - 17:37
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/07/20 - 17:53
8สนง.เกษตรจังหวัด 29/07/20 - 08:17
9สนง.พลังงานจังหวัด 29/07/20 - 08:52
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/07/20 - 09:00
11สนง.ทางหลวงชนบท 29/07/20 - 09:07
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/07/20 - 09:39
13สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/07/20 - 10:07
14สนง.ท่องเที่ยวฯ 29/07/20 - 11:56
15สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/07/20 - 14:06
16สนง.คลังจังหวัด 29/07/20 - 16:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน