รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ขนส่งจังหวัด 30/07/20 - 15:28
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/07/20 - 15:32
3สนง.สถิติจังหวัด 30/07/20 - 15:37
4สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/07/20 - 15:39
5สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 30/07/20 - 15:41
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/07/20 - 15:41
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/07/20 - 15:42
8สนง.โยธาธิการฯ 30/07/20 - 15:44
9สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/07/20 - 15:45
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/07/20 - 15:48
11สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 30/07/20 - 15:48
12สรรพากรพื้นที่ 30/07/20 - 15:49
13สนง.คุมประพฤติ 30/07/20 - 15:52
14สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/07/20 - 15:53
15สนง.เกษตรจังหวัด 30/07/20 - 15:59
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/07/20 - 16:02
17ธนารักษ์พื้นที่ 30/07/20 - 16:04
18สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/07/20 - 16:11
19สนง.แรงงานจังหวัด 30/07/20 - 16:11
20สถานพินิจฯ 30/07/20 - 16:16
21สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/07/20 - 16:18
22สนง.ที่ดินจังหวัด 30/07/20 - 16:36
23สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/07/20 - 16:52
24สนง.คลังจังหวัด 30/07/20 - 16:57
25สนง.บังคับคดี 30/07/20 - 17:04
26เรือนจำจังหวัด 30/07/20 - 17:42
27โครงการชลประทาน 31/07/20 - 08:10
28สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 31/07/20 - 08:13
29สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/07/20 - 08:27
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/07/20 - 08:33
31สนง.ทางหลวงชนบท 31/07/20 - 09:08
32กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 31/07/20 - 09:08
33สนง.พลังงานจังหวัด 31/07/20 - 09:13
34การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 31/07/20 - 09:21
35กศน. 31/07/20 - 09:28
36สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 31/07/20 - 09:28
37สนง.จัดหางานจังหวัด 31/07/20 - 10:11
38สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 31/07/20 - 11:21
39สนง.พาณิชย์จังหวัด 31/07/20 - 13:15
40สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/07/20 - 13:53
41สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 31/07/20 - 15:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน