รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/08/20 - 10:53
2สนง.คุมประพฤติ 28/08/20 - 11:03
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/08/20 - 11:10
4สนง.คลังจังหวัด 28/08/20 - 11:26
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/08/20 - 11:34
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/08/20 - 11:40
7สนง.ขนส่งจังหวัด 28/08/20 - 11:43
8สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/08/20 - 11:48
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/08/20 - 11:56
10สนง.สถิติจังหวัด 28/08/20 - 12:51
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 28/08/20 - 13:06
12สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/08/20 - 13:11
13สนง.จัดหางานจังหวัด 28/08/20 - 13:22
14สถานพินิจฯ 28/08/20 - 13:34
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/08/20 - 13:54
16กศน. 28/08/20 - 14:11
17สพม.19 28/08/20 - 14:58
18สนง.จัดหางานจังหวัด 28/08/20 - 15:07
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/08/20 - 16:44
20เรือนจำจังหวัด 28/08/20 - 16:51
21สนง.เกษตรจังหวัด 31/08/20 - 08:02
22สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 31/08/20 - 09:53
23สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 31/08/20 - 11:14
24สนง.ท่องเที่ยวฯ 31/08/20 - 11:41
25สนง.บังคับคดี 01/09/20 - 16:48
26สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 10/09/20 - 11:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน