รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ท่องเที่ยวฯ 03/09/20 - 16:48
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 03/09/20 - 16:54
3สนง.เกษตรจังหวัด 07/09/20 - 13:40
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 08/09/20 - 08:38
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/09/20 - 08:52
6สนง.พลังงานจังหวัด 08/09/20 - 08:54
7สนง.โยธาธิการฯ 08/09/20 - 09:06
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/09/20 - 09:12
9สนง.ประมงจังหวัด 08/09/20 - 09:21
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/09/20 - 09:26
11สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/09/20 - 09:26
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/09/20 - 10:53
13โครงการชลประทาน 08/09/20 - 15:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน