รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/09/20 - 09:32
2สนง.คลังจังหวัด 09/09/20 - 09:37
3สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/09/20 - 09:38
4สนง.โยธาธิการฯ 09/09/20 - 09:40
5สนง.เกษตรจังหวัด 09/09/20 - 09:42
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/09/20 - 09:43
7สนง.จัดหางานจังหวัด 09/09/20 - 09:44
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/09/20 - 09:46
9สนง.ที่ดินจังหวัด 09/09/20 - 09:47
10สนง.คุมประพฤติ 09/09/20 - 09:56
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/09/20 - 09:56
12โครงการชลประทาน 09/09/20 - 09:58
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 09/09/20 - 10:01
14สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 09/09/20 - 10:08
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/09/20 - 10:26
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 09/09/20 - 10:50
17สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/09/20 - 11:03
18สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/09/20 - 11:33
19สถานพินิจฯ 09/09/20 - 11:42
20สนง.บังคับคดี 09/09/20 - 13:11
21สรรพสามิตพื้นที่ 09/09/20 - 13:19
22สนง.สถิติจังหวัด 09/09/20 - 13:55
23สนง.พลังงานจังหวัด 09/09/20 - 14:02
24สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/09/20 - 14:32
25ธนารักษ์พื้นที่ 09/09/20 - 14:52
26สนง.ขนส่งจังหวัด 09/09/20 - 14:53
27สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/09/20 - 09:21
28สรรพากรพื้นที่ 10/09/20 - 09:22
29สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/09/20 - 10:39
30สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/09/20 - 15:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน