รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทางหลวงชนบท 09/09/20 - 12:07
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/09/20 - 12:43
3สพม.19 09/09/20 - 12:57
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/09/20 - 13:04
5สนง.เกษตรจังหวัด 09/09/20 - 13:35
6สนง.คลังจังหวัด 09/09/20 - 13:52
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/09/20 - 13:56
8สนง.พลังงานจังหวัด 09/09/20 - 14:08
9สนง.สถิติจังหวัด 09/09/20 - 14:09
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/09/20 - 14:10
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/09/20 - 14:33
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/09/20 - 14:43
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/09/20 - 15:29
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/09/20 - 15:30
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/09/20 - 15:42

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน