รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 09/09/20 - 14:30
2สนง.ทางหลวงชนบท 09/09/20 - 14:31
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/09/20 - 14:44
4โครงการชลประทาน 09/09/20 - 14:57
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/09/20 - 15:26
6สนง.พาณิชย์จังหวัด 09/09/20 - 15:44
7สนง.คลังจังหวัด 09/09/20 - 16:25
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/09/20 - 16:43
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/09/20 - 08:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน