รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 11/09/20 - 11:46
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/09/20 - 11:50
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/09/20 - 11:50
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/09/20 - 11:54
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/09/20 - 11:59
6สนง.คลังจังหวัด 11/09/20 - 12:05
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/09/20 - 13:09
8สนง.โยธาธิการฯ 11/09/20 - 13:19
9สนง.พลังงานจังหวัด 11/09/20 - 13:34
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/09/20 - 13:59
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/09/20 - 14:08
12สรรพากรพื้นที่ 11/09/20 - 14:55
13สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/09/20 - 15:59
14สนง.สถิติจังหวัด 11/09/20 - 16:12
15สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 14/09/20 - 09:03
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 14/09/20 - 09:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน