รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/09/20 - 16:01
2สนง.คุมประพฤติ 16/09/20 - 16:04
3เรือนจำจังหวัด 16/09/20 - 16:07
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 16/09/20 - 16:10
5สรรพสามิตพื้นที่ 16/09/20 - 16:12
6โครงการชลประทาน 16/09/20 - 16:14
7สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 16/09/20 - 16:17
8สรรพากรพื้นที่ 16/09/20 - 16:24
9สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 16/09/20 - 16:27
10สนง.เกษตรจังหวัด 16/09/20 - 16:30
11สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 16/09/20 - 16:40
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 16/09/20 - 17:38
13สนง.สถิติจังหวัด 17/09/20 - 07:58
14สนง.พลังงานจังหวัด 17/09/20 - 08:16
15กอ.รมน.จ.นภ. 17/09/20 - 08:46
16สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 17/09/20 - 08:54
17สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/09/20 - 08:56
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 17/09/20 - 09:02
19สนง.โยธาธิการฯ 17/09/20 - 09:03
20สนง.สหกรณ์จังหวัด 17/09/20 - 09:05
21สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/09/20 - 09:05
22สนง.ประมงจังหวัด 17/09/20 - 09:06
23สถานพินิจฯ 17/09/20 - 09:09
24สนง.จัดหางานจังหวัด 17/09/20 - 09:13
25สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 17/09/20 - 09:18
26สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 17/09/20 - 09:20
27กศน. 17/09/20 - 09:30
28สนง.ที่ดินจังหวัด 17/09/20 - 09:36
29สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17/09/20 - 10:06
30สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 17/09/20 - 10:37
31สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/09/20 - 10:56
32สนง.แรงงานจังหวัด 17/09/20 - 14:52
33สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 18/09/20 - 09:03
34สนง.บังคับคดี 18/09/20 - 13:25

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน