รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 02/10/20 - 11:05
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 02/10/20 - 11:07
3สนง.เกษตรจังหวัด 02/10/20 - 11:11
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/10/20 - 11:13
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 02/10/20 - 11:18
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/10/20 - 11:23
7โครงการชลประทาน 02/10/20 - 11:42
8สถานพินิจฯ 02/10/20 - 11:42
9สรรพสามิตพื้นที่ 02/10/20 - 11:56
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 02/10/20 - 11:59
11สนง.ท่องเที่ยวฯ 02/10/20 - 12:08
12สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 02/10/20 - 12:12
13สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 02/10/20 - 13:16
14สนง.ที่ดินจังหวัด 02/10/20 - 13:45
15กศน. 02/10/20 - 14:12
16สนง.ประมงจังหวัด 02/10/20 - 14:13
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 02/10/20 - 14:19
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/10/20 - 14:21
19สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/10/20 - 14:29
20สนง.ทางหลวงชนบท 02/10/20 - 14:37
21สนง.พลังงานจังหวัด 02/10/20 - 14:41
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 02/10/20 - 14:43
23ธนารักษ์พื้นที่ 02/10/20 - 15:06
24สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 02/10/20 - 15:07
25สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 02/10/20 - 15:07
26สนง.สถิติจังหวัด 02/10/20 - 15:08
27สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/10/20 - 15:17
28เรือนจำจังหวัด 02/10/20 - 17:11
29สนง.บังคับคดี 03/10/20 - 14:20
30สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/10/20 - 09:00
31สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/10/20 - 09:15
32สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/10/20 - 09:18
33สนง.โยธาธิการฯ 05/10/20 - 09:27
34สนง.คุมประพฤติ 05/10/20 - 09:28
35สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/10/20 - 10:05
36สนง.ขนส่งจังหวัด 05/10/20 - 11:20
37สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 05/10/20 - 11:39
38สรรพากรพื้นที่ 05/10/20 - 13:53
39สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/10/20 - 14:37
40สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 07/10/20 - 11:45

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน