รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 05/10/20 - 10:07
2กศน. 05/10/20 - 10:09
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/10/20 - 10:16
4สนง.คุมประพฤติ 05/10/20 - 10:17
5สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/10/20 - 10:19
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/10/20 - 10:19
7สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 05/10/20 - 10:28
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/10/20 - 10:32
9สนง.ที่ดินจังหวัด 05/10/20 - 10:32
10สนง.เกษตรจังหวัด 05/10/20 - 10:38
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/10/20 - 10:44
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/10/20 - 10:45
13สนง.โยธาธิการฯ 05/10/20 - 10:46
14สนง.จัดหางานจังหวัด 05/10/20 - 10:46
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/10/20 - 10:48
16เรือนจำจังหวัด 05/10/20 - 10:50
17สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/10/20 - 10:51
18สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 05/10/20 - 10:53
19สนง.แรงงานจังหวัด 05/10/20 - 10:59
20สนง.ท่องเที่ยวฯ 05/10/20 - 11:06
21สนง.ขนส่งจังหวัด 05/10/20 - 11:16
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/10/20 - 11:22
23สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/10/20 - 11:24
24สนง.พลังงานจังหวัด 05/10/20 - 11:57
25โครงการชลประทาน 05/10/20 - 12:34
26การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 05/10/20 - 13:07
27สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/10/20 - 13:12
28สนง.บังคับคดี 05/10/20 - 13:19
29สนง.ทางหลวงชนบท 05/10/20 - 13:29
30สรรพากรพื้นที่ 05/10/20 - 13:46
31สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/10/20 - 14:01
32สถานพินิจฯ 05/10/20 - 14:19
33สนง.สถิติจังหวัด 05/10/20 - 14:37
34สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/10/20 - 14:40
35สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 05/10/20 - 14:45
36สนง.ประมงจังหวัด 05/10/20 - 14:51
37กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 05/10/20 - 14:57
38สรรพสามิตพื้นที่ 05/10/20 - 15:18
39สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 06/10/20 - 09:50
40สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 06/10/20 - 11:00
41สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 07/10/20 - 11:43

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน