รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 07/10/20 - 09:38
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 07/10/20 - 09:44
3สนง.ท่องเที่ยวฯ 07/10/20 - 09:56
4สถานพินิจฯ 07/10/20 - 10:04
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/10/20 - 10:39
6สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 07/10/20 - 11:42
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 07/10/20 - 13:32
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 07/10/20 - 13:35
9สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 07/10/20 - 15:25
10สรรพากรพื้นที่ 09/10/20 - 11:25

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน