รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ท่องเที่ยวฯ 07/10/20 - 16:34
2สนง.คลังจังหวัด 07/10/20 - 16:36
3สรรพสามิตพื้นที่ 07/10/20 - 16:37
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 07/10/20 - 16:43
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 08/10/20 - 08:10
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/10/20 - 08:14
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/10/20 - 08:21
8โครงการชลประทาน 08/10/20 - 08:27
9สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 08/10/20 - 08:29
10สนง.จัดหางานจังหวัด 08/10/20 - 08:48
11สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 08/10/20 - 09:04
12สนง.โยธาธิการฯ 08/10/20 - 09:08
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 08/10/20 - 09:09
14สนง.พลังงานจังหวัด 08/10/20 - 09:11
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/10/20 - 09:11
16สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 08/10/20 - 09:18
17สนง.ประมงจังหวัด 08/10/20 - 09:20
18สถานพินิจฯ 08/10/20 - 09:23
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 08/10/20 - 09:35
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/10/20 - 09:44
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 08/10/20 - 09:48
22สนง.สถิติจังหวัด 08/10/20 - 09:54
23กศน. 08/10/20 - 10:03
24สนง.สหกรณ์จังหวัด 08/10/20 - 14:22
25สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 08/10/20 - 16:41
26สรรพากรพื้นที่ 09/10/20 - 11:23
27สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/10/20 - 13:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน