รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 08/10/20 - 15:09
2สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 08/10/20 - 15:29
3สนง.บังคับคดี 08/10/20 - 15:41
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/10/20 - 16:47
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/10/20 - 08:41
6สพม.19 09/10/20 - 09:07
7สนง.โยธาธิการฯ 09/10/20 - 09:35
8สนง.ทางหลวงชนบท 09/10/20 - 09:43
9สนง.ทางหลวงชนบท 09/10/20 - 09:44
10การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 09/10/20 - 09:54
11สนง.จัดหางานจังหวัด 09/10/20 - 11:29
12สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/10/20 - 12:15
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 12/10/20 - 10:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน