รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/10/20 - 12:54
2สรรพสามิตพื้นที่ 09/10/20 - 13:00
3สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 09/10/20 - 13:03
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/10/20 - 13:12
5สถานพินิจฯ 09/10/20 - 13:13
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/10/20 - 13:14
7สนง.โยธาธิการฯ 09/10/20 - 13:16
8สนง.บังคับคดี 09/10/20 - 13:26
9สนง.คุมประพฤติ 09/10/20 - 13:28
10สนง.สถิติจังหวัด 09/10/20 - 13:44
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/10/20 - 13:51
12สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 09/10/20 - 13:59
13สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 09/10/20 - 14:00
14โครงการชลประทาน 09/10/20 - 14:02
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/10/20 - 14:03
16สนง.จัดหางานจังหวัด 09/10/20 - 14:27
17สนง.ขนส่งจังหวัด 09/10/20 - 14:33
18สนง.ประมงจังหวัด 09/10/20 - 14:35
19กศน. 09/10/20 - 14:47
20สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/10/20 - 14:52
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/10/20 - 15:17
22สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/10/20 - 15:48
23สนง.พลังงานจังหวัด 09/10/20 - 16:10
24สนง.ท่องเที่ยวฯ 09/10/20 - 16:56
25เรือนจำจังหวัด 10/10/20 - 17:07
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/10/20 - 16:40
27สนง.เกษตรจังหวัด 12/10/20 - 07:56
28สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 12/10/20 - 09:12
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/20 - 09:21
30สนง.ที่ดินจังหวัด 12/10/20 - 15:26
31สรรพากรพื้นที่ 14/10/20 - 11:20
32สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 14/10/20 - 15:39
33สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 21/10/20 - 15:53

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน