รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 12/10/20 - 17:08
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/10/20 - 17:15
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 12/10/20 - 17:32
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 13/10/20 - 07:06
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/10/20 - 11:14
6สนง.คลังจังหวัด 13/10/20 - 14:47
7โครงการชลประทาน 14/10/20 - 08:07
8โครงการชลประทาน 14/10/20 - 08:07
9โครงการชลประทาน 14/10/20 - 08:07
10สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 14/10/20 - 08:37
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/10/20 - 08:39
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 14/10/20 - 08:41
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 14/10/20 - 08:43
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/10/20 - 08:44
15สนง.พลังงานจังหวัด 14/10/20 - 08:51
16สนง.จัดหางานจังหวัด 14/10/20 - 08:51
17สนง.โยธาธิการฯ 14/10/20 - 08:52
18สนง.ทางหลวงชนบท 14/10/20 - 09:01
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 14/10/20 - 09:12
20สนง.สถิติจังหวัด 14/10/20 - 09:13
21สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 14/10/20 - 09:14
22สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 14/10/20 - 09:21
23กอ.รมน.จ.นภ. 14/10/20 - 09:21
24สนง.ขนส่งจังหวัด 14/10/20 - 09:24
25สถานพินิจฯ 14/10/20 - 09:31
26สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 14/10/20 - 09:34
27กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 14/10/20 - 09:42
28กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 14/10/20 - 09:42
29สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/10/20 - 09:44
30สนง.สหกรณ์จังหวัด 14/10/20 - 09:47
31สนง.ท่องเที่ยวฯ 14/10/20 - 09:49
32สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 14/10/20 - 09:49
33สนง.คุมประพฤติ 14/10/20 - 09:52
34ธนารักษ์พื้นที่ 14/10/20 - 10:13
35ธนารักษ์พื้นที่ 14/10/20 - 10:13
36ธนารักษ์พื้นที่ 14/10/20 - 10:13
37สรรพสามิตพื้นที่ 14/10/20 - 10:21
38สนง.ที่ดินจังหวัด 14/10/20 - 11:25
39สรรพากรพื้นที่ 14/10/20 - 11:29
40เรือนจำจังหวัด 14/10/20 - 11:45
41สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 14/10/20 - 14:25
42สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 14/10/20 - 16:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน