รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 14/10/20 - 15:49
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/10/20 - 16:00
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 14/10/20 - 16:02
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 14/10/20 - 16:09
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 14/10/20 - 16:10
6สนง.เกษตรจังหวัด 14/10/20 - 16:20
7สนง.ประมงจังหวัด 14/10/20 - 16:30
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/10/20 - 16:34
9สนง.สถิติจังหวัด 15/10/20 - 08:05
10สนง.พลังงานจังหวัด 15/10/20 - 08:49
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/10/20 - 09:02
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/10/20 - 09:08
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 15/10/20 - 10:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน