รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ท่องเที่ยวฯ 14/10/20 - 15:55
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/10/20 - 16:00
3สนง.เกษตรจังหวัด 14/10/20 - 16:19
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/10/20 - 09:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน