รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 16/10/20 - 14:53
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/10/20 - 14:56
3สนง.ท่องเที่ยวฯ 16/10/20 - 14:57
4สนง.โยธาธิการฯ 16/10/20 - 14:57
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 16/10/20 - 14:59
6โครงการชลประทาน 16/10/20 - 15:00
7สนง.สถิติจังหวัด 16/10/20 - 15:05
8สนง.คลังจังหวัด 16/10/20 - 15:05
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 16/10/20 - 15:05
10สนง.คุมประพฤติ 16/10/20 - 15:13
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 16/10/20 - 15:15
12สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 16/10/20 - 15:19
13สรรพสามิตพื้นที่ 16/10/20 - 15:21
14สนง.ขนส่งจังหวัด 16/10/20 - 15:30
15สถานพินิจฯ 16/10/20 - 15:33
16สนง.ประมงจังหวัด 16/10/20 - 15:34
17สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/10/20 - 15:39
18สนง.จัดหางานจังหวัด 16/10/20 - 15:43
19สนง.จัดหางานจังหวัด 16/10/20 - 15:43
20สนง.จัดหางานจังหวัด 16/10/20 - 15:43
21สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 16/10/20 - 15:44
22สนง.พลังงานจังหวัด 16/10/20 - 16:05
23สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 16/10/20 - 16:09
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 16/10/20 - 16:16
25สนง.ที่ดินจังหวัด 16/10/20 - 16:34
26สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 16/10/20 - 16:35
27สรรพากรพื้นที่ 16/10/20 - 16:42
28สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 16/10/20 - 16:47
29สนง.เกษตรจังหวัด 19/10/20 - 08:06
30สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 09:00
31สนง.จัดหางานจังหวัด 19/10/20 - 09:13
32สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/10/20 - 09:21
33สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 19/10/20 - 09:32
34สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 19/10/20 - 10:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน