รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 16/10/20 - 17:14
2สนง.คุมประพฤติ 19/10/20 - 07:53
3สนง.เกษตรจังหวัด 19/10/20 - 08:05
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/10/20 - 08:28
5สนง.พลังงานจังหวัด 19/10/20 - 08:38
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 19/10/20 - 08:44
7สนง.ที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 08:54
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 19/10/20 - 08:58
9สนง.จัดหางานจังหวัด 19/10/20 - 09:11
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/10/20 - 09:13
11สนง.โยธาธิการฯ 19/10/20 - 09:20
12สนง.แรงงานจังหวัด 19/10/20 - 09:21
13สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/10/20 - 09:27
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 19/10/20 - 09:32
15สนง.ประมงจังหวัด 19/10/20 - 09:34
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 19/10/20 - 10:06
17สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 19/10/20 - 10:12
18สนง.สถิติจังหวัด 19/10/20 - 10:15
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 10:15
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 10:16
21สนง.ท่องเที่ยวฯ 19/10/20 - 14:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน