รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 19/10/20 - 07:53
2โครงการชลประทาน 19/10/20 - 07:53
3สนง.เกษตรจังหวัด 19/10/20 - 08:03
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/10/20 - 08:29
5สนง.พลังงานจังหวัด 19/10/20 - 08:41
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 19/10/20 - 08:43
7สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 08:53
8สนง.ที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 08:53
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 19/10/20 - 09:00
10สนง.จัดหางานจังหวัด 19/10/20 - 09:05
11สรรพากรพื้นที่ 19/10/20 - 09:05
12สนง.โยธาธิการฯ 19/10/20 - 09:18
13สนง.แรงงานจังหวัด 19/10/20 - 09:21
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 19/10/20 - 09:32
15สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/10/20 - 09:33
16สนง.ประมงจังหวัด 19/10/20 - 09:36
17สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 19/10/20 - 09:51
18สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 19/10/20 - 09:53
19สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 19/10/20 - 10:06
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19/10/20 - 10:11
21สนง.สถิติจังหวัด 19/10/20 - 10:12
22สถานพินิจฯ 19/10/20 - 11:22
23สนง.ประกันสังคมจังหวัด 19/10/20 - 11:39
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/10/20 - 10:14

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน