รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 28/12/20 - 10:55
2สนง.โยธาธิการฯ 28/12/20 - 11:00
3สนง.ขนส่งจังหวัด 28/12/20 - 11:01
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/12/20 - 11:05
5สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/12/20 - 11:05
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/12/20 - 11:05
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/12/20 - 11:07
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/12/20 - 11:09
9สนง.จัดหางานจังหวัด 28/12/20 - 11:10
10สรรพสามิตพื้นที่ 28/12/20 - 11:15
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/12/20 - 11:29
12สนง.ที่ดินจังหวัด 28/12/20 - 11:33
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/12/20 - 11:39
14สนง.เกษตรจังหวัด 28/12/20 - 11:45
15สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/12/20 - 11:51
16สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 28/12/20 - 12:12
17สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 28/12/20 - 13:30
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/12/20 - 13:46
19สนง.พลังงานจังหวัด 28/12/20 - 13:54
20สนง.ประมงจังหวัด 28/12/20 - 14:04
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/12/20 - 14:07
22สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/12/20 - 14:08
23กศน. 28/12/20 - 14:15
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/12/20 - 14:17
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/12/20 - 14:33
26สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 28/12/20 - 14:36
27สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/12/20 - 14:47
28สถานพินิจฯ 28/12/20 - 15:14
29สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/12/20 - 15:43
30ธนารักษ์พื้นที่ 28/12/20 - 15:47
31สนง.คุมประพฤติ 28/12/20 - 16:14
32สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/12/20 - 09:21
33สรรพากรพื้นที่ 29/12/20 - 09:24
34สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/12/20 - 09:32
35สพม.19 29/12/20 - 09:37
36สนง.สถิติจังหวัด 29/12/20 - 09:55
37การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 29/12/20 - 10:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน