รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 28/12/20 - 15:02
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/12/20 - 15:02
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 28/12/20 - 15:05
4สนง.ขนส่งจังหวัด 28/12/20 - 15:07
5สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/12/20 - 15:08
6สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/12/20 - 15:10
7สนง.คลังจังหวัด 28/12/20 - 15:13
8สนง.เกษตรจังหวัด 28/12/20 - 15:13
9สถานพินิจฯ 28/12/20 - 15:16
10กศน. 28/12/20 - 15:18
11โครงการชลประทาน 28/12/20 - 15:19
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/12/20 - 15:19
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/12/20 - 15:19
14สรรพสามิตพื้นที่ 28/12/20 - 15:34
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/12/20 - 15:37
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/12/20 - 15:40
17สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/12/20 - 15:54
18ธนารักษ์พื้นที่ 28/12/20 - 16:00
19สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 28/12/20 - 16:06
20สนง.คุมประพฤติ 28/12/20 - 16:15
21สนง.ที่ดินจังหวัด 28/12/20 - 16:40
22สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 28/12/20 - 17:14
23สนง.พลังงานจังหวัด 28/12/20 - 17:26
24สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/12/20 - 08:12
25สนง.จัดหางานจังหวัด 29/12/20 - 08:27
26สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/12/20 - 08:57
27สรรพากรพื้นที่ 29/12/20 - 08:59
28สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/12/20 - 09:12
29สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/12/20 - 09:31
30สนง.สถิติจังหวัด 29/12/20 - 09:32
31สพม.19 29/12/20 - 09:34
32การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 29/12/20 - 10:12
33สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/12/20 - 13:58
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/12/20 - 14:05
35สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/12/20 - 09:16

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน