รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/12/20 - 13:28
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/12/20 - 13:33
3โครงการชลประทาน 29/12/20 - 13:53
4สนง.คลังจังหวัด 29/12/20 - 14:04
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/12/20 - 14:38
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/12/20 - 14:41
7สนง.โยธาธิการฯ 29/12/20 - 15:10
8สนง.เกษตรจังหวัด 29/12/20 - 15:43
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/12/20 - 16:17
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/12/20 - 16:18
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 15:07

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน