รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 29/12/20 - 15:41
2สนง.เกษตรจังหวัด 29/12/20 - 15:41
3โครงการชลประทาน 29/12/20 - 15:41
4สรรพสามิตพื้นที่ 29/12/20 - 15:42
5สนง.โยธาธิการฯ 29/12/20 - 15:42
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/12/20 - 15:48
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/12/20 - 15:52
8สนง.พลังงานจังหวัด 29/12/20 - 16:02
9สนง.คุมประพฤติ 29/12/20 - 16:04
10สนง.คลังจังหวัด 29/12/20 - 16:09
11สนง.สถิติจังหวัด 29/12/20 - 16:13
12สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 29/12/20 - 16:18
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/12/20 - 16:20
14สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 29/12/20 - 16:21
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/12/20 - 16:22
16สรรพากรพื้นที่ 29/12/20 - 16:26
17สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/12/20 - 16:29
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 08:16
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 08:36
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 09:13
21สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/12/20 - 09:29
22สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 09:30
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/12/20 - 09:40
24สนง.ขนส่งจังหวัด 30/12/20 - 13:53
25สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/01/21 - 12:43
26สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/01/21 - 09:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน