รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 29/12/20 - 16:23
2สนง.ประมงจังหวัด 29/12/20 - 16:27
3สนง.โยธาธิการฯ 29/12/20 - 16:27
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/12/20 - 16:28
5สรรพสามิตพื้นที่ 29/12/20 - 16:37
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/12/20 - 16:41
7สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/12/20 - 16:45
8โครงการชลประทาน 29/12/20 - 16:52
9สนง.ที่ดินจังหวัด 29/12/20 - 17:05
10สนง.เกษตรจังหวัด 29/12/20 - 17:09
11สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 08:15
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 08:36
13สนง.พลังงานจังหวัด 30/12/20 - 08:41
14สนง.ขนส่งจังหวัด 30/12/20 - 08:44
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 09:13
16สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 09:18
17สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/12/20 - 09:27
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/12/20 - 09:42
19สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/12/20 - 15:44

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน