รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 29/12/20 - 16:37
2สรรพสามิตพื้นที่ 29/12/20 - 16:37
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/12/20 - 16:41
4สนง.คลังจังหวัด 29/12/20 - 16:48
5โครงการชลประทาน 29/12/20 - 16:49
6สนง.ที่ดินจังหวัด 29/12/20 - 17:06
7สนง.เกษตรจังหวัด 29/12/20 - 17:09
8สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 08:13
9สนง.พลังงานจังหวัด 30/12/20 - 08:35
10สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 08:36
11สนง.ขนส่งจังหวัด 30/12/20 - 08:43
12สรรพากรพื้นที่ 30/12/20 - 08:44
13สนง.คุมประพฤติ 30/12/20 - 09:08
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 09:14
15สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 09:16
16สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/12/20 - 09:27
17สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/12/20 - 09:35
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/12/20 - 09:45
19สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/12/20 - 11:38
20สพม.19 30/12/20 - 12:10
21ธนารักษ์พื้นที่ 30/12/20 - 14:31
22สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 14:35
23สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/12/20 - 15:43

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน