รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 30/12/20 - 09:29
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/12/20 - 09:40
3สนง.พลังงานจังหวัด 30/12/20 - 09:40
4สนง.เกษตรจังหวัด 30/12/20 - 09:41
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/12/20 - 09:42
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 09:44
7กศน. 30/12/20 - 09:50
8กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 30/12/20 - 09:50
9สรรพสามิตพื้นที่ 30/12/20 - 09:50
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 09:53
11สนง.โยธาธิการฯ 30/12/20 - 09:54
12สนง.คลังจังหวัด 30/12/20 - 09:56
13สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 09:56
14สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 09:56
15สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/12/20 - 09:57
16สนง.ท่องเที่ยวฯ 30/12/20 - 10:12
17สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/12/20 - 10:25
18โครงการชลประทาน 30/12/20 - 10:25
19สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/12/20 - 10:36
20สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/12/20 - 10:43
21สนง.ประมงจังหวัด 30/12/20 - 11:05
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/12/20 - 11:39
23สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/12/20 - 11:45
24สนง.ที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 11:48
25สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 30/12/20 - 12:03
26สพม.19 30/12/20 - 12:10
27สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/12/20 - 12:35
28สนง.คลังจังหวัด 30/12/20 - 13:21
29สนง.ทางหลวงชนบท 30/12/20 - 14:02
30สนง.สถิติจังหวัด 30/12/20 - 14:17
31สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 14:33
32ธนารักษ์พื้นที่ 30/12/20 - 14:39
33สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/12/20 - 15:43
34สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/01/21 - 12:42
35สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/01/21 - 09:27
36สรรพากรพื้นที่ 04/01/21 - 10:31
37สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 04/01/21 - 11:06
38สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/01/21 - 14:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน