รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 30/12/20 - 10:40
2สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/12/20 - 10:43
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/12/20 - 10:44
4โครงการชลประทาน 30/12/20 - 10:47
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 10:49
6สนง.โยธาธิการฯ 30/12/20 - 10:50
7สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/20 - 10:59
8สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/12/20 - 11:02
9สนง.ประมงจังหวัด 30/12/20 - 11:05
10สรรพสามิตพื้นที่ 30/12/20 - 11:07
11กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 30/12/20 - 11:11
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 11:22
13กศน. 30/12/20 - 11:22
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/12/20 - 11:38
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/12/20 - 11:40
16สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 11:42
17สนง.ที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 11:43
18สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/12/20 - 11:46
19สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 30/12/20 - 12:04
20สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/12/20 - 12:37
21สนง.คุมประพฤติ 30/12/20 - 13:01
22สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/12/20 - 13:09
23สนง.คลังจังหวัด 30/12/20 - 13:21
24สนง.ขนส่งจังหวัด 30/12/20 - 13:48
25สนง.พลังงานจังหวัด 30/12/20 - 13:52
26สนง.ทางหลวงชนบท 30/12/20 - 14:03
27สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 14:32
28ธนารักษ์พื้นที่ 30/12/20 - 14:38
29สนง.ท่องเที่ยวฯ 30/12/20 - 14:45
30สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 30/12/20 - 15:15
31สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/12/20 - 15:43
32สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/01/21 - 12:41
33สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 04/01/21 - 09:19
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/01/21 - 09:28
35สรรพากรพื้นที่ 04/01/21 - 10:30
36สนง.จัดหางานจังหวัด 04/01/21 - 10:53
37สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 04/01/21 - 11:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน