รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/12/20 - 13:40
2สนง.โยธาธิการฯ 30/12/20 - 13:41
3สนง.พลังงานจังหวัด 30/12/20 - 13:55
4สนง.ทางหลวงชนบท 30/12/20 - 14:06
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/12/20 - 14:06
6โครงการชลประทาน 30/12/20 - 14:10
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/12/20 - 14:22
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 14:26
9สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/12/20 - 14:46
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/01/21 - 10:46
11สนง.เกษตรจังหวัด 04/01/21 - 09:27
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 04/01/21 - 11:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน