รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สถานพินิจฯ 30/12/20 - 15:03
2สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/12/20 - 15:05
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/12/20 - 15:09
4สพม.19 30/12/20 - 15:11
5สนง.โยธาธิการฯ 30/12/20 - 15:13
6สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 30/12/20 - 15:13
7สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/12/20 - 15:16
8ธนารักษ์พื้นที่ 30/12/20 - 15:17
9สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/12/20 - 15:17
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/12/20 - 15:24
11สรรพสามิตพื้นที่ 30/12/20 - 15:35
12สนง.คลังจังหวัด 30/12/20 - 15:38
13สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/12/20 - 15:41
14โครงการชลประทาน 30/12/20 - 15:45
15สนง.ที่ดินจังหวัด 30/12/20 - 16:05
16สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/12/20 - 16:15
17สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/12/20 - 16:24
18สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/12/20 - 16:37
19สนง.ขนส่งจังหวัด 31/12/20 - 11:47
20สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/01/21 - 10:21
21สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/01/21 - 12:39
22สนง.สถิติจังหวัด 04/01/21 - 08:26
23สนง.สาธารณสุขจังหวัด 04/01/21 - 08:32
24กศน. 04/01/21 - 08:58
25สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 04/01/21 - 09:00
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 04/01/21 - 09:17
27สนง.เกษตรจังหวัด 04/01/21 - 09:25
28สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/01/21 - 09:30
29สนง.คุมประพฤติ 04/01/21 - 09:42
30สรรพากรพื้นที่ 04/01/21 - 10:19
31สนง.จัดหางานจังหวัด 04/01/21 - 10:43
32สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 04/01/21 - 10:57
33สนง.พลังงานจังหวัด 04/01/21 - 11:00
34สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 04/01/21 - 11:04
35สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 04/01/21 - 11:04
36สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 04/01/21 - 11:08
37ธนารักษ์พื้นที่ 04/01/21 - 12:38
38สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/01/21 - 14:38
39สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/01/21 - 09:40
40การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 05/01/21 - 10:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน