รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 04/01/21 - 16:30
2สนง.สหกรณ์จังหวัด 04/01/21 - 16:30
3สรรพสามิตพื้นที่ 04/01/21 - 16:33
4สถานพินิจฯ 04/01/21 - 16:43
5สนง.เกษตรจังหวัด 04/01/21 - 16:57
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/01/21 - 18:07
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/01/21 - 08:28
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/01/21 - 08:29
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/01/21 - 08:48
10สนง.โยธาธิการฯ 05/01/21 - 09:12
11สนง.ทางหลวงชนบท 05/01/21 - 09:20
12สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/01/21 - 09:33
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/01/21 - 09:35
14สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/01/21 - 09:36
15สนง.ขนส่งจังหวัด 05/01/21 - 09:45
16สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/01/21 - 09:57
17สนง.จัดหางานจังหวัด 05/01/21 - 10:08
18สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/01/21 - 10:09
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/01/21 - 10:17
20สนง.จัดหางานจังหวัด 05/01/21 - 10:47
21สนง.ที่ดินจังหวัด 05/01/21 - 13:34
22สรรพากรพื้นที่ 05/01/21 - 14:00
23เรือนจำจังหวัด 05/01/21 - 14:46
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/01/21 - 15:41
25สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 05/01/21 - 16:18
26สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/01/21 - 14:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน