รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 05/01/21 - 17:12
2สนง.คลังจังหวัด 05/01/21 - 17:39
3สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/01/21 - 21:38
4โครงการชลประทาน 06/01/21 - 08:22
5สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 06/01/21 - 08:24
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/01/21 - 08:27
7สนง.พลังงานจังหวัด 06/01/21 - 08:33
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/01/21 - 08:36
9สรรพสามิตพื้นที่ 06/01/21 - 08:45
10สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 06/01/21 - 08:46
11สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 06/01/21 - 08:47
12สถานพินิจฯ 06/01/21 - 08:48
13สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/01/21 - 08:48
14สนง.เกษตรจังหวัด 06/01/21 - 08:53
15เรือนจำจังหวัด 06/01/21 - 08:56
16สนง.คุมประพฤติ 06/01/21 - 09:07
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/01/21 - 09:21
18สนง.ประมงจังหวัด 06/01/21 - 09:24
19สนง.ท่องเที่ยวฯ 06/01/21 - 09:25
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/01/21 - 09:27
21สนง.สถิติจังหวัด 06/01/21 - 09:30
22สนง.โยธาธิการฯ 06/01/21 - 09:30
23สนง.ที่ดินจังหวัด 06/01/21 - 09:50
24การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 06/01/21 - 10:01
25สพม.19 06/01/21 - 10:08
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 06/01/21 - 10:11
27กศน. 06/01/21 - 10:19
28สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 06/01/21 - 10:46
29ธนารักษ์พื้นที่ 06/01/21 - 10:54
30สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/01/21 - 11:22
31กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 06/01/21 - 11:26
32สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 06/01/21 - 11:28
33สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 06/01/21 - 11:33
34สนง.ขนส่งจังหวัด 06/01/21 - 11:35
35สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 06/01/21 - 11:50
36สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 06/01/21 - 13:11
37สนง.จัดหางานจังหวัด 06/01/21 - 13:47
38สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/01/21 - 14:10
39สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 06/01/21 - 14:36
40สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/01/21 - 14:36
41สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 06/01/21 - 14:42
42สรรพากรพื้นที่ 06/01/21 - 18:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน