รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 08/01/21 - 15:27
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 08/01/21 - 15:32
3สนง.ขนส่งจังหวัด 08/01/21 - 15:33
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/01/21 - 15:34
5สนง.จัดหางานจังหวัด 08/01/21 - 15:35
6สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 08/01/21 - 15:48
7สนง.เกษตรจังหวัด 08/01/21 - 15:49
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 08/01/21 - 15:52
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 08/01/21 - 15:54
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 08/01/21 - 15:57
11โครงการชลประทาน 08/01/21 - 15:57
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/01/21 - 15:59
13สถานพินิจฯ 08/01/21 - 15:59
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/01/21 - 16:03
15สนง.ที่ดินจังหวัด 08/01/21 - 16:11
16สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 08/01/21 - 16:21
17สรรพากรพื้นที่ 08/01/21 - 16:25
18สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/01/21 - 16:35
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/01/21 - 08:46
20สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/01/21 - 08:47
21สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/01/21 - 08:47
22สนง.พลังงานจังหวัด 11/01/21 - 08:54
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/01/21 - 08:57
24สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/01/21 - 09:00
25สนง.ทางหลวงชนบท 11/01/21 - 09:28
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/01/21 - 09:31
27สนง.สถิติจังหวัด 11/01/21 - 09:35
28สนง.โยธาธิการฯ 11/01/21 - 09:44
29ธนารักษ์พื้นที่ 11/01/21 - 09:56
30เรือนจำจังหวัด 11/01/21 - 10:05
31สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/01/21 - 10:11
32กศน. 11/01/21 - 10:34
33สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/01/21 - 15:50
34สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/01/21 - 11:35

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน