รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 10/01/21 - 14:29
2สนง.พลังงานจังหวัด 11/01/21 - 09:07
3สนง.คลังจังหวัด 11/01/21 - 09:11
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/01/21 - 09:12
5สนง.จัดหางานจังหวัด 11/01/21 - 09:22
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/01/21 - 09:42

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน