รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 12/01/21 - 14:05
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/01/21 - 14:06
3สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 12/01/21 - 14:12
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/01/21 - 14:17
5สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 12/01/21 - 14:19
6สนง.จัดหางานจังหวัด 12/01/21 - 14:20
7สรรพสามิตพื้นที่ 12/01/21 - 14:22
8สนง.สถิติจังหวัด 12/01/21 - 14:26
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/01/21 - 14:31
10สนง.ขนส่งจังหวัด 12/01/21 - 14:43
11สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/01/21 - 14:53
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/01/21 - 15:05
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 12/01/21 - 15:06
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/01/21 - 15:09
15กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 12/01/21 - 15:27
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/01/21 - 10:00
17การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 13/01/21 - 10:36
18สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/01/21 - 13:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน