รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สรรพสามิตพื้นที่ 12/01/21 - 15:03
2สนง.โยธาธิการฯ 12/01/21 - 15:14
3สรรพากรพื้นที่ 12/01/21 - 15:29
4เรือนจำจังหวัด 12/01/21 - 15:33
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12/01/21 - 16:14
6สนง.ที่ดินจังหวัด 12/01/21 - 16:28

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน