รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/01/21 - 15:07
2สนง.พลังงานจังหวัด 12/01/21 - 15:12
3สนง.เกษตรจังหวัด 12/01/21 - 15:14
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 12/01/21 - 15:18
5สนง.ท่องเที่ยวฯ 12/01/21 - 15:18
6สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 12/01/21 - 15:19
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/01/21 - 15:24
8โครงการชลประทาน 12/01/21 - 15:27
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/01/21 - 15:49
10สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/01/21 - 16:12
11สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12/01/21 - 16:14
12สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/01/21 - 16:22
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/01/21 - 09:57
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/01/21 - 11:10

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน